วัน เสาร์ วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
     
     
     
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการ ล้านอีสาน
อ่านต่อ..
  ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสาน
 
รายการผลการดำเนินงาน
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำเดือน
สมาชิกยกมา    
สมัครเข้าใหม่    
ลาออก    
เสียชีวิต    
สมาชิกคงเหลือ    
 
รายการผลการดำเนินงาน
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำเดือน
สมาชิกยกมา    
สมัครเข้าใหม่    
ลาออก    
เสียชีวิต    
สมาชิกคงเหลือ    
     
     
     
 

กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
339/9 ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739